นโยบายการคืนสินค้าของ Sukkaii มีดังนี้

 • สินค้าทุกชิ้น ทาง Sukkaii ยินดีรับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์
 • Sukkaii ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ในกรณีดังต่อไปนี้
 • สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • สินค้าที่ใช้แล้วแพ้
 • ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า
 • Sukkaii แนะนำให้ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ที่ โทร. 092-824-5649 เพื่อแจ้งปัญหา
 • ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ
  • วิธีการเปลี่ยนคืน
   • ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่ Sukkaii โดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ ems โดยสินค้าต้องอยู่ ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน
   • กรณีเป็นสินค้าที่เป็นขวด ของเหลวบรรจุขวด อนุโลมให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ chansr@me.com เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

หมายเหตุ: ถือเป็นความจำเป็นที่ Sukkaii ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสอบสวน

Sukkaii เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ

ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง Sukkaii จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว Sukkaii ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

Sukkaii สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพสินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพสินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพสินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ
สาเหตุการคืนสินค้าสภาพใหม่/พร้อมขายสินค้ายังไม่ถูกเปิด/
แกะกล่อง
สินค้าครบ
(ของแถม,คู่มือ,กล่อง)
ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ, ชำรุดแตกหัก, ใกล้หมดอายุ,
สูญหายจากการขนส่ง
ไม่จำเป็นไม่จำเป็น
สินค้าไม่ตรงตาม
web content

ไม่จำเป็น
ได้รับสินค้าผิด

วิธีการคืนสินค้า

ติดต่อ Sukkaii ที่เบอร์ 092-824-5649 หรือ 094-265-9266

Email : chansr@me.com

Line: @Sukkaii (มี @)

>